Chodník na Solivar

S narastajúcim počtom obyvateľov miestnej časti Vlčie Doly, ktorá sa nachádza na hranici katastra (Prešov – Solivar) súvisí vyšší počet chodcov na ceste III. triedy medzi Prešovom a Dulovou Vsou. Pre chodcov je peši presun po krajnici nebezpečný, vzniká teda všeobecná požiadavka na vybudovanie chodníka pre peších, ktorý by prepojil Solivar a Dulovu Ves. Komisia pre výstavbu a rozvoj sa uvedeným problémom zaoberá.

Ako projekt prebieha?

Rok 2018 – mesto Prešov schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka pre peších, ktorý bude spájať Solivar a IBV Tichá Dolina. Trasa chodníka by mala začínať na ulici Soľnobanskej pri existujúcej zástavbe domov, pokračovať by mala popri ceste III. triedy smerom na Dulovu Ves, pri Komarovej kaplnke by sa mala odkloniť z cesty III. triedy a pokračovať popri miestnej komunikácii smerom na Tichu Dolinu (mesto Prešov takto rieši pešie napojenie svojej mestskej časti).

01/2019 – Zasadnutie Výboru mestskej časti 5 (Prešov, Solivar, Soľná Baňa) – za Komisiu pre výstavbu a rozvoj v Dulovej Vsi  bol prítomný Mgr. Lukáš Onofrej. Podľa vyjadrení prítomných poslancov za Solivar sa aktuálne pracuje na projektovej dokumentácií a stavebnom povolení. Projekt bol podporený mestským zastupiteľstvom avšak nebolo schválené finančné krytie (priorita mesta sú športoviská – hokejový a futbalový štadión).

03/2019 – Komisia pre výstavbu a rozvoj v Dulovej Vsi analyzuje situáciu, ktorá je nasledovná: Mesto Prešov zabezpečí výstavbu chodníka až po hranicu katastra (pri odbočke na Tichu Dolinu). V katastri Dulovej Vsi je chodník popri štátnej cesty III. triedy medzi IBV Košariská a IBV Vlčie Doly naprojektovaný a má vydané stavebné povolenie. Chýba akurát prepojovací chodník k hranici katastra. Preto komisia prijíma záver, že je potrebné zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na tento prepojovací chodník.

06/2019 – Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie, ktorým je zabezpečené finančné krytie na spracovanie projektovej dokumentácie na chýbajúci prepojovací chodník.

07/2019 – Starostka obce na zastupiteľstve informuje, že na príprave projektovej dokumentácie sa pracuje.