Chodníky + dažďová kanalizácia IBV Čergov

Plne dokončená technická infraštruktúra je samozrejmosťou každej lokality určenej na bývanie. Základným predpokladom, ktorý to garantuje, ale aj kameňom úrazu môže byť písomne uzatvorená dohoda medzi developerom (ako predávajúcim) a novým majiteľom nehnuteľnosti (ako kupujúcim). Čo nie je v zmluve jasné dohodnuté sa u developera veľmi ťažko uplatňuje. V IBV-čke Čergov si developer plní svoj záväzok voči majiteľom nehnuteľností pomerne zodpovedne. V uplynulom období však došlo k problémom, ktoré si vyžadujú zodpovedný prístup všetkých strán.

Aké problémy sa objavili?

  1. Občania nemôžu kvôli nedokončeným chodníkom skolaudovať svoje domy.
  2. Absencia dažďovej kanalizácie a problémy s dažďovou vodou.

Komisia pre výstavbu a rozvoj tento problém monitoruje a pomáha ho riešiť. Aké kroky podnikla sa dozviete nižšie.

08/2019 – Občania v lokalite IBV Čergov bývajúci na Jesennej a Zimnej ulici požiadali o pomoc poslanca Tomáša Dzurendu. Trápili ich dva problémy:

  • dažďová voda,
  • nemožnosť kolaudovať domy, kvôli nedokončeným chodníkom.

09/2019 – Pod hlavičkou komisie pre výstavbu a rozvoj sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie občanov, vedenia obce a developera. Starostka obce vyhlásila, že s developerom dohodne podmienky vyriešenia problémov.

09/2019 – Stretnutie vedenia obce, občanov a developera na tvári miesta. Oboznámenie sa s problémom.

10/2019 – Vedenie obce na internetovej stránke zverejňuje oznam, v ktorom developer záväzne prehlasuje, že v termíne do 31.10.2020 dokonči chodníky, cestu a dopravné značenie v celej lokalite Čergov.

… zdá sa, že problém s kolaudáciou by mal byť do roka vyriešený. Právna vymožiteľnosť záväzného prehlásenia je otázna. Ostáva veriť, že developer sa zachová férovo. Avšak problém č. 2 sa zatiaľ žiadnym spôsobom nerieši. Lukáš Onofrej, ako člen Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj vidí problém nasledovne:

Vodný zákon hovorí, že každý vlastník nehnuteľnosti je povinný dažďovú vodu, ktorá dopadne na jeho pozemok na danom pozemku zlikvidovať – zneškodniť ju zákonným spôsobom. Občiansky zákonník zase hovorí, že sused nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať suseda, napr. aj vodou. Na úvod treba povedať, že je potrebné rozlíšiť medzi dažďovou vodou, ktorá dopadne na súkromné parcely a dažďovou vodou, ktorá dopadne na plochy ciest a chodníkov. Občanov predovšetkým trápi voda, ktorá sa hromadí na ceste. Na stretnutí občanov a developera, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou komisie pre výstavbu a rozvoj odznelo zo strany developera niekoľko zásadných informácií. Developer sa vyjadril, že stavebný objekt – dažďová kanalizácia, tak ako bol povolený v rámci stavebného súboru IBV Čergov stavať nebude. Zároveň dodal, že urobí také opatrenia, ktorými dažďovú vodu vyrieši.

Ako člen komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj si myslím, že akékoľvek iné opatrenia, ako je vybudovanie dažďovej kanalizácie sú provizórne a problém komplexne nevyriešia. Je to neprofesionálne uvažovanie „Poďme sa pozrieť, kde je problém a v tých miestach urobíme opatrenia – niečo už vymyslime.“ Developer má dve možnosti:

  • buď postaviť dažďovú kanalizáciu, tak ako je povolená,
  • alebo preprojektuje dažďovú kanalizáciu v menšom (lacnejšom) rozsahu. Štandardným spôsobom sa urobí zmena stavby pred dokončením, kde sa všetky dotknuté orgány vyjadria, aby sa predišlo prípadným problémom v budúcnosti pri kolaudácii verejných komunikácií. Určite bude zo strany stavebného úradu položená otázka, ako je riešená dažďová voda, ktorá dopadne na teleso cesty.

Preto vám, občanom a budúcim občanom odporúčam trvať na tom, aby developer postavil všetky náležitosti korešpondujúce s kúpnou zmluvou. Žiadne provizórne opatrenia neodporúčam akceptovať (ak ste kupovali pozemky, splnili ste si svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške na 100 %, predpokladám, že áno). Trvajte teda na tom, aby developer na 100 % plnil svoje povinnosti.