Financovanie nových IBV

V obci Dulova Ves vznikli v uplynulých rokoch 3 nové IBV lokality. Najprv to bola IBV Vlčie Doly a neskôr IBV Košariská a IBV Čergov. Tieto tri lBV-čky sa nachádzajú v miestnej časti Vlčie Doly. V súčasnosti sa v starej časti obce začína pomaly rozbiehať štvrtá väčšia IBV lokalita Záhumnie 1. Už v prípravnej fáze celého projektu sa začala búrlivá verejná diskusia o financovaní. Pred tým, než k tomu zaujmem stanovisko, pripomeniem fakty:

IBV Vlčie Doly a Čergov sú developerské projekty, kde developeri vybudovali infraštruktúru a predávali súkromným investorom – stavebníkom pozemky pre stavbu rodinných domov, pričom v kúpnej cene pozemkov boli premietnuté náklady developera na pozemky + náklady na vybudovanie inžinierskych sietí (IS). Majiteľ pozemku si v kúpnej cene za pozemok zaplatil aj infraštruktúru.

Projekt IBV Košariská je postavený na inej báze. Pozemky v IBV Košariská už od počiatku vlastnili súkromne osoby. Tieto osoby vytvorili občianske združenie, účelom ktorého bola výstavba inžinierskych sietí. Výstavba infraštruktúry bola financovaná z peňazí členov združenia – z peňazí súkromných vlastníkov pozemkov. Projekt IBV Košariská sa podaril a dnes je v rámci celého Slovenska vnímaný ako úspešný pilotný nedeveloperský projekt.

Aj napriek tomu, že uvedené IBV-čky boli financované rozdielnym spôsobom, spoločné majú to, že konečný vlastník pozemku si financoval aj kúpu pozemku aj IS. Teda tieto 3 IBV stanovili v obci určitý úzus o tom, že IS v nových IBV obec nefinancuje, ale financujú ich vlastníci stavebných pozemkov.

Pri začínajúcom projekte IBV Záhumnie 1 badať snahu obce podporiť infraštruktúru z obecného rozpočtu. Podporovatelia tejto myšlienky argumentujú, že vlastníci pozemkov sú dlhoroční občania obce, ktorí desaťročia platia dane obci a zároveň boli a sú nositeľmi podielových daní plynúcich do obecnej kasy. Na tejto myšlienke nie je nič zlé, avšak spravodlivé by to bolo, ak by boli súčasné splnené tieto 2 predpoklady:

  1. Musel by existovať fond (osobitný účet) na podporu výstavby IBV Záhumnie, do ktorého by sa rokmi akumulovali financie z obecného rozpočtu, a dnes by sa zdroje fondu použili na infraštruktúru pre IBV Záhumnie. Ale vieme, že taký fond nikdy nebol zriadený a peniaze každým rokom tak ako do obecného rozpočtu prišli (príjmy), tak aj odišli (výdavky).
  2. Každý dlhoročný občan obce by mal mať v IBV Záhumnie pozemok rovnako veľký ako všetci ostatní občania. Skutočnosť je taká, že nie každý dlhoročný občan má v IBV pozemok, a zároveň niekoľko vlastníkov ani nemá trvalý pobyt v obci (žiadne podielové dane).

Keďže uvedené 2 predpoklady nie sú naplnené, argumentácia o dlhoročnom platení daní obci vlastníkmi pozemkov na Záhumní je neopodstatnená. Financovanie Záhumnia obcou by nebolo spravodlivé voči ostatným občanom (ktorí tam pozemok nevlastnia).

IBV Záhumnie má typické znaky už vyskúšaného modelu Košariská (množstvo súkromných vlastníkov). Keď som pred svojou kandidatúrou v roku 2018 predstavil svoj program ako kandidát na starostu obce, spomínal som v ňom aj podporu projektu Záhumnie. Stále si za tým stojím, ako člen Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj v Dulovej Vsi veľmi rád podporím vznik novej IBV formou financovania IS cez občianske združenie na tento účel vytvorené. Veľmi rád odovzdám svoje skúsenosti a postrehy lídrom projektu Záhumnie, ktorí verím, že sa v najbližšom období vyprofilujú.

Lukáš Onofrej