undraw_Online_information_re_erks

Info

Informácia k výsledku referenda:

 

Vážení občania,

Referendum za odvolanie starostky obce Dulova Ves Ing. Barbory Ježikovej, konané dňa 29.2.2020 malo pomerne vysokú účasť, nie však postačujúcu pre jeho platnosť. Účasť na referende bola necelých 42 %, referendum je teda neplatné. Počas jeho trvania svoj názor prišlo vyjadriť 412 z celkového počtu 984 oprávnených voličov. Za odvolanie starostky sa vyjadrilo 377 voličov, proti odvolaniu hlasovalo 26 občanov, 9 hlasov bolo neplatných.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu!

 

Starostku obce pred viac ako rokom do funkcie zvolilo 254 voličov. V referende ju chcelo odvolať 377 voličov, ktorí jej dávajú jasný odkaz.

 

Tím aktivistov SpoluZaDulovu bude vždy na strane občanov, bude dohliadať a upozorňovať na netransparentné nakladanie so spoločnými finančnými prostriedkami a bude dbať na dodržiavanie práv a spravodlivosti v našej obci!

Informácia k spôsobu prípravy referenda:

 

Radi by sme informovali verejnosť o tom, že príprava referenda v našej obci nebola jednoduchá záležitosť.

Referendum sa bude konať dňa 29.2.2020 od 7.00 – 22.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Informácia pre voličov ohľadne štátnej príslušnosti:

 

V prípade ľudí s inou štátnou príslušnosťou, ale trvalým pobytom v obci Dulova Ves postupujeme podľa zákona 180/2014 Z.z., § 9.

 

O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:

1. Meno a priezvisko

2. Rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené

3. Štátna príslušnosť

4. Názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu

 

Ak občan, ktorý sa prihlásil k TP v posledný týždeň pred voľbami napríklad nemá ešte nový ID, dostane potvrdenie z obce, že sa nahlásil k TP a svoj ID s identifikačnými údajmi, dopíše sa do zoznamu.

Informácia k pochybeniu starostky ohľadne nakladania s petíciou:

 

Právo starostky obrátiť sa na prokuratúru v prípade pochybností je nepopierateľné obzvlášť pri podozrení, že OZ prijalo niečo v rozpore so zákonom.

 

Starostka obce na preverenie petičných hárkov presne tak, ako jej umožňuje zákon v otázkach referenda vyzvala prokuratúru a tá si následne vyžiadala petičné hárky na preverenie, potiaľ je všetko tak, ako má byť.

 

Referendum sa týka odvolania p. starostky no aj napriek tomu ona sama vybrala zo zabezpečeného priestoru bez prítomnosti zástupcu poslancov, petičného výboru, občanov atď. obálku s petičnými hárkami, čo by mohlo byť ponímane ako protizákonné, lebo referendum sa týka práve jej odvolania.

 

O zaslaní petície na prokuratúru starostka neinformovala ani petičný výbor, ani poslancov, čo je podľa Transparency International postup veľmi neštandardný – v prípade záujmu poskytneme prepis komunikácie s Transparency International.

 

Prokuratúra petíciu doručila do obce späť, prokurátor telefonicky informoval predsedu petičného výboru Ing. Tomáša Dzurendu o tom, že v petícii neboli pochybenia.

 

Starostka obce odmietla vydať poslancovi Dzurendovi písomný záznam k prebraniu petície, zatajila informáciu ohľadne vyjadrenia sa prokuratúry, doposiaľ nikto nemá z kompetentných vedomosť o tom, čoho sa týkalo podanie p. starostky na prokuratúru.

 

Všetku podpornú dokumentáciu k referendu museli pripraviť spoločnými silami poslanci a aktivisti, lebo OcÚ nepripravil ani návrh VZN, ani smernicu.

Informácia k letáku p. starostky editovanému dňa 25.2.2020:

 

Leták vo všeobecnej rovine informuje zavádzajúco! Pani starostka si vo svojom liste občanom vybrala tri témy, na ktoré reagovala, resp. vytrhla vety z kontextu, na ktoré vedela reagovať. Ostalo však nevysvetlených ešte veľa otázok a je ešte veľa otáznikov.

 

Zhodnoťte sami či Vám stačí alibistické zhadzovanie viny na druhých alebo očakávate prevzatie zodpovednosti kompetentnou osobou.

 

Už v mesiaci Marec poukazoval poslanec Dzurenda na technický slabý stav MŠ v obci, ale v letáku starostka uvádza, že robila opatrenia skôr, ako ju na to upozornil.

 

Celkovo možno vyhodnotiť opatrenia v priestoroch MŠ ako „hasenie akútnych problémov“, nejedná sa o významnú obnovu, ktorú si objekt už dlhšiu dobu vyžaduje, na čo sa poslanec Dzurenda snažil poukázať verejne.

 

V letáku uvádza p. starostka, že poslankyňa Ňachajová upozornila na skládku plastov, keď už problém riešila polícia, čo nie je pravda. Skládka sa na danom území nachádza už niekoľko rokov a poslankyňa apelovala na problém hneď po nastúpení do funkcie. Ak by polícia v tej dobe riešila skládku, starostka mala o tom poslankyňu informovať.

 

Ako podstatné pre uvedenú situáciu možno uviesť fakt, že p. starostka mala byť hlavným aktérom odstránenia nežiadúcej skládky, nie „bojovať“ s poslankyňou slovami: „Nestaraj sa do toho!

Zopár faktov na ozrejmenie situácie:

 

Obec dokáže fungovať aj bez schváleného rozpočtu a veci sa dajú robiť aj bez schváleného rozpočtu – jedná sa o skutočne chabý argument. To, že rozpočet bol schválený a vďaka štyrom poslancom sa zrekonštruovali záchody je postoj taký chabý ako celé riadenie tejto našej obce.

 

Že obec má prijatého koordinátora VPP je zásluha hlavne poslankyne Ňachajovej a jej neustálej intervencie na obsadenie tejto pozície. Jedná sa o pracovníka úradu, ktorý vykonáva fyzicky konkrétne práce pre obec, nie len formálne ako pozícia koordinátorky VPP, ktorú zastávala p. Simona Krajňáková a v súčasnosti p. Feňušová, jedná sa teda o duplicitnú pozíciu, pričom stále nikto nepozná náplň práce pozícií pracovníčok OcÚ.

 

Na „nočnom rokovaní“ boli prejednané rekonštrukcie toaliet v sále OcÚ. Podľa slov poslankyne Jakubíkovej (neoficiálnej hovorkyne OcÚ a zároveň hovorkyne p. starostky pozn. red.) rekonštrukcia bude prebiehať počas „pôstneho obdobia“. Pripomínam, že pôst začal 26.2.2020. To, že sú hotové vysoko oceňujeme ako aj aktivitu všetkých, ktorí túto rekonštrukciu zvládli. Jedná sa o rekonštrukciu iba ženských toaliet, teda čiastkovú.

 

Vzhľadom na to, že rekonštrukciu riešila obec vo svojej réžii v zastúpení koordinátora, boli práce vykonávané v neštandardnom čase (neskoro v noci, cez víkend). Celkový dojem ohľadne manažérskeho prístupu (bez plánovania) k dielu pôsobí veľmi neprofesionálne, obzvlášť za predpokladu, že k prácam bol z dôvodu časovej tiesne prizvaný aj miestny podnikateľ, pričom nie je zrejmé o akú finančnú odmenu sa bude jednať následne. Vnímať to možno i ako predreferendovú kampaň, avšak pomerne nezdarenú.

 

Návrh rozpočtu som navrhla ja.“ Po túto vetu je to všetko zase v poriadku. Nikto nevie, čo sa plánuje v obci a v akom rozsahu. Nikto ani nevie odhadnúť, koľko financií sa minie na konkrétne aktivity.

Slovo „JA“, čiže niečo v zmysle „Ja som predložila rozpočet s chybou.“, resp. „Ja sa neradím s nikým iným okrem p. Jakubíkovej.“, resp. „Ja nepotrebujem vedieť pripomienky ľudí.“ príliš často počuť v tejto obci.

Toľko osobnej angažovanosti a tak slabé výsledky?

 

Ak by pani starostka dokázala veci riadiť konštruktívne s pohľadom do budúcna, určite by preventívne predchádzala nezhodám a znižovala by napätie. To by, ale najprv musela vedieť manažovať procesy a riadiť zamestnancov úradu o čom vznikli za posledných päť rokov jej vedenia obce silné pochybnosti.

Posúďte sami či je to osoba vhodná na post starostky a či ju naozaj potrebujeme v tejto funkcii.