Infraštruktúra obce

Od nástupu do pozície poslanca Obecného zastupiteľstva (OZ) a zároveň predsedníčky Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj som sa priam s nadšením pustila do práce. Na každom kroku bolo vidno priestor pre realizáciu, na jednej strane sú to starosti, ale na strane druhej skvelá spätná väzba, ak sa veci podaria.

Hneď na prvom Zastupiteľstve bola navrhnutá pozícia koordinátora VPP. Od p. starostky sme sa dozvedeli, že funkciu zastáva jedna z pracovníčok OcÚ, v blízkej dobe odchádzajúca na materskú dovolenku. Pozíciu sme navrhli obsadiť zručným mužom s pracovnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva a ďalších remesiel. Až do dátumu preobsadenosti miesta neboli zjavné indície ohľadne výberového konania a pod. Nakoniec p. starostka aj napriek nesúhlasu väčšiny poslancov obsadila toto pracovné miesto novou osobou, svojou blízkou známou. Na dotaz, prečo tak učinila znela odpoveď, že výber pracovníkov OcÚ je jej kompetencia.

Uvedené pracovné miesto, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, má v obci významnú úlohu. Od koordinátora VPP záleží vo veľkej miere, ako bude obec vyzerať, či budú pokosené verejné priestory, údržba zelene, cintorína, opravené obrubníky, chodníky atď. Aj po opakovaných intervenciách väčšiny poslancov do dnešného dňa nemáme na pozícii koordinátora požadovanú osobu, ktorá by pracovala priamo s VPP počas celého dňa aj manuálne.

Následne som na OZ predniesla formou prezentácie, v akom stave sa obec nachádza a ako by vyzerať mala v 21.storočí. Apelovala som na zarastené koryto rieky, ktoré v čase extrémnej zrážkovej činnosti môže spôsobiť škody na životoch a majetku osôb i zvierat, poukázala som na nevyhovujúci stav budovy, kde sídli materská škola, veľmi nepekný vzhľad exteriéru aj interiéru budovy obecného úradu, poškodené chodníky na moste v obci, park za obecným úradom, kde je v centre kopa stavebného odpadu, nedoznačené novovybudované parkovisko pred cintorínom za prehnanú sumu, nedostavané chodníky v nových častiach obce (Vlčie Doly, Košariská) a veľa ďalších nedostatkov. Odpovede na otázky som nedostala. Na najbližšiu Komisiu pre výstavbu a regionálny rozvoj, kde riešime otázky infraštruktúry sa p. starostka nedostavila, lebo varila škvarky na zabíjačku. Odôvodnením bolo, že ona robí pre ľudí.

Hneď na to som zistila, že obec nemá vypracované strategické dokumenty na patričnej úrovni. Predovšetkým Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) neobsahoval témy, ktoré sme naplánovali riešiť (vplýva na úspešnosť predkladaných projektových zámerov pri žiadostiach o dotácie). Vložila som teda svoje úsilie do doplnenia PHSR a v spolupráci s p. Onofrejom vznikol pracovný dokument (Koncepcia rozvoja obce), ktorý jednak má za úlohu slúžiť ako podklad pre dopracovanie PHSR (ani po polroku nie je dopracovaný) a taktiež je určený ako východisko pre plánované investície obce. Plán je dodnes vedením obce tvrdo ignorovaný.

Ani táto situácia ma neodradila od úsilia rozvíjať obec. V snahe o prípravu projektovej dokumentácie potrebnej pre podanie projektov som požiadala o návrh Ing. arch. Eristavi, avšak môj návrh poslanci neodsúhlasili. Ťažko sa mi vysvetľuje, že ak už nejaká výzva z fondov vyjde, je neskoro začať riešiť projektovú dokumentáciu. Starostka nemala výhrady, s návrhom súhlasila, osobne prezentovala budovu materskej školy aj budovu obecného úradu. Konštatujem, že skôr či neskôr bude i tak nutné vypracovať projektovú dokumentáciu, obe budovy vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu.

Keďže situácia v nových častiach z hľadiska bezpečnosti začína byť neúnosná, začala som sa intenzívne zaoberať výstavbou chodníkov v časti Vlčie Doly, Košariská popri ceste III. triedy a pešie prepojenie s katastrom Prešov. Poslankyňa p. Jakubiková mi pomohla zabezpečiť projektanta na cestne stavby a taktiež zabezpečila zameranie chodníkov v IBV Vlčie Doly. Na úprave projektovej dokumentácie sa pracuje, projektant je precízny, usiluje o schválenie projektu všetkými náležitými zložkami. Okrem toho som jednala osobne na investičnom oddelení mesta Prešov s projektantom, ktorý mi objasnil projekt chodníka pre peších končiaci v katastri Prešov a hneď sme spoločne našli vhodnú formu na prepojenie s katastrom Dulova Ves. Projekt má mesto Prešov hotový, obec Dulova Ves čaká na dokončenie od projektanta. Košariská majú projektovú dokumentáciu chodníka hotovú už dávno, od Decembra 2018 čakajú na vyjadrenie p. starostky k žiadosti, realizácia je zatiaľ v nedohľadne.

Taktiež je rozpracovaná projektová dokumentácia v pôvodnej časti obce od cintorína smerom k cyklotrase, jej realizáciu podmieňuje taktiež dokončenie PD. V tej istej oblasti sa nachádza aj novovzniknutá časť s investičnými pozemkami IBV Záhumenské, ktorá je taktiež súčasťou projektovej dokumentácie v réžii obce.

Najpozoruhodnejším momentom celého vývoje ja stav, kedy sa p. starostka rozhodla pracovať práve na tejto časti chodníka. Jedná sa o súkromné pozemky určené na investíciu, kde aj samotný štatutár obce vlastní niekoľko investičných pozemkov, čo možno považovať za stret záujmu. Nie každý platič daní sa stotožňuje s týmto postupom.

Ako poslanec mám záujem o rozvoj obce vo všetkých jej častiach. Preto som počas obdobia necelého roka zvolala sedem zasadnutí Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj, kde sme spolu s kolegami postupne rozpracovali všetky potrebné záležitosti.

Samozrejme, niektoré návrhy sú dodnes predmetom diskusie, avšak obdobie dokončenia projektových dokumentácií sa blíži a ja ešte stále verím, že v dohľadnej dobe budú aj zrealizované.

Nie na všetky akcie má obec v rozpočte peniaze. Preto som svojho času navrhla, aby prijala šikovného koordinátora VPP a aspoň tie aktivity, ktoré sú menej odborného charakteru boli realizované touto pracovnou skupinou platenou čiastočne z obce a čiastočne z Ministerstva práce. Dodnes však nebol prijatý na túto konkrétnu pozíciu vhodný adept a názor o jeho potrebnosti si vie každý utvoriť sám. Hlavne ak v strede obce rovno za budovou obecného úradu je kopa stavebného odpadu, ktorý nemá kto odpratať, taktiež zanedbaného parku, kde nie sú žiadne okrasné kvety a dreviny a tak by som mohla pokračovať najmenej v piatich riadkoch.

Zostáva mi len konštatovanie, že ak aj naďalej bude p. starostka ignorovať poslancov OZ a bude sa orientovať na svoje vybrané zákazky, nové štvrte sa dokončenia chodníkov a ciest nedočkajú najbližšie volebné obdobie, s odôvodnením poslankyne p. Jakubikovej, že ešte krátko platia dane.

Je to úplne bezbranná pozícia ale i napriek týmto postojom budem veľmi precízne postupovať v snahe o realizáciu uvedených infraštruktúrnych prvkov potrebných pre dôstojný život občanov.

Alena Ňachajová