Krízové riadenie obce

Na deň 22.10.2019 zvolala p. starostka zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstvo. O toto stretnutie prejavila záujem aj široká verejnosť.

O 18.00 hod. sme sa stretli v zasadačke Obecného úradu Dulova Ves, poslanci v plnom počte, 1 člen Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj a občania. Bol známy fakt, že v blízkosti cintorína pri zemných prácach kladenia optických káblov bolo prekopané plynové potrubie, čo spôsobilo mimoriadnu situáciu v obci a okolí. Únik plynu sa dotkol predovšetkým okolitých domov, keďže to bolo v popoludňajších hodinách, väčšina obyvateľov už bola doma. Na situáciu telefonicky upozornil poslanec p. Spišák pani starostku, ktorá však reagovala, že na miesto úniku plynu nepríde, lebo sa momentálne venuje iným záležitostiam.

V zasadačke sme teda stále čakali na zahájenie zastupiteľstva. Odrazu sa rozleteli dvere, objavila sa p. starostka a oznámila, že musí byť prítomná pri havárii plynového potrubia. V daný moment si asi neuvedomila, že je náčelníkom Krízového štábu, že v miestnosti sedí viac ako 30 ľudí a že aj oni sa môžu dostať do ohrozenia. Základný problém teda vznikol už vtedy. P. starostka plesla dverami a my sme zostali sedieť bez ďalších pokynov. V momente sa zodvihol p. Leško (dobrovoľný hasič), ktorý vedel spontánne reagovať a do 5 minút odišiel aj s hasičským autom k miestu udalosti.

Ostatní ľudia v miestnosti čakali, čo bude nasledovať. Na moje otázky, kto je zástupca náčelníka krízového štábu a jeho ďalší členovia som dostávala odpovede veľmi sporadicky, skôr tipovaním. Zástupca náčelníka krízového štábu (zástupca starostu) sa zodvihol a bez ďalších pokynov odišiel za náčelníkom. Opäť sme zostali bez informácií. Nakoniec sme spoločnými silami preložili termín Obecného zastupiteľstva na 24.10.2019 o 18.00 hod.

Zákon č. 42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky pojednáva o civilnej ochrane obyvateľstva. Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. V čase úniku plynu obec nezabezpečila žiadnym spôsobom informovanosť ohľadne mimoriadnej situácie, teda obyvatelia dostali informáciu len osobne prítomnosťou na mieste, či od susedov. Počas zásahu bola prítomná p. starostka, to však ale najmenej hodinu predtým plynárne odstavili dodávku plynu, takže ďalej neunikal, ale jeho zbytky boli prítomné v ovzduší. Našťastie nedošlo k poškodeniu života a zdravia obyvateľov.

Dňa 24.10.2019 sa konalo riadne Obecné zastupiteľstvo, na ktorom som položila otázku členom krízového štábu a jeho náčelníkovi, v ktorom období majú povinnosť zo zákona vykonávať skúšku sirén. Nevedeli odpovedať, dokonca nevedeli ani, že im táto povinnosť vyplýva zo zákona. P. starostka argumentovala ohľadne pripravenosti k civilnej ochrane tým, že disponuje administratívnou prípravou, ktorá spĺňa kritériá nadriadeného orgánu štátnej správy (Okresný úrad, príslušný odbor). K čomu je ale na papieri niečo, čo v praxi nefunguje? Aký význam to má v reálnom svete sme videli počas mimoriadne situácie.

Kam smerujem týmto zamyslením? Presne k funkčnosti výkonu obce. Ak obec trvale porušuje zákon tým, že nevykonáva skúšku sirén, pričom mimoriadna situácia môže nastať prakticky kedykoľvek (vodná nádrž Sigord, klimatické zmeny počasia, skládka plastového odpadu pri potoku Delňa), ako dokáže zabezpečiť bezpečnosť jej obyvateľov?

Uvedená situácia môže ľahko navádzať k tomu, že dochádza k pochybeniam na tejto základnej úrovni, úrovni bezpečnosti. Ako môžeme ďalej nadviazať na ďalšie potreby a očakávania obyvateľov obce? Je to dilema, je to dôvod na zamyslenia kto a ako bude ďalej riadiť obec, aké dopady na jej obyvateľov to prinesie a čo odkážeme budúcim generáciám, teda čo tu po nás zostane…

Alena Ňachajová