Likvidácia skládky

V roku 2015 obec získala dotáciu na likvidáciu nelegálnej skládky odpadu. Skládka sa nachádzala pri cintoríne v starej časti obce nazývanej „Dolina“. Výška dotácie cca 80.000€. Obec vyhlásila verejne obstarávanie (ďalej len VO), v ktorom obec zastupovala firma – verejný obstarávateľ – TENDER TEAM, s.r.o. Do súťaže sa prihlásili dve firmy, Kristav, s.r.o. a Odpady G&G, s.r.o. Keďže firma Kristav, s.r.o. nevedela doložiť výhodnosť svojej ponuky, bola zo súťaže vylúčená a následne sa výhercom stala firma Odpady G&G, s.r.o. o čom dostala aj upovedomenie z obce.

Ešte pred samotným začiatkom realizácie sanácie skládky sa starostka obce (Ing. Barbora Ježíková) svojvoľne rozhodla, že s firmou G&G, s.r.o. zmluvu nepodpíše a obnovila verejné obstarávanie v spolupráci s iným verejným obstarávateľom – Marcelom Krajníkom, kde bola zákazka priamym rokovacím konaním zadaná firme Kristav, s.r.o. Na základe toho sa firma G&G, s.r.o. obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO), ktorý celu situáciu prešetril a vydal protokol, v ktorom skonštatoval že:

 • boli zistene rôzne nezrovnalosti, ktoré poukazovali na zvýhodnenie jedného z uchádzačov,
 • bolo manipulované so súťažnými podkladmi,
 • bol zámerne vylúčený druhý uchádzač,
 • bol porušený zákon a postupy, ktoré mali priamy vplyv na výsledok VO

ÚVO následne udelil obci pokutu za porušenie VO vo výške 2500 €.

V čom je problém a aké ohrozenia z toho pre obec vyplývajú?

 1. Informáciu o výsledku kontroly ÚVO – Protokol z kontroly ÚVO – starostka Ježíková neodovzdala obecnému zastupiteľstvu. Teda neinformovala o kontrole a jej výsledku.
 2. Starostka sa dohodla na právnom zastupovaní s firmou Iuristico, s. r. o., ktorej spoluvlastníkom je jej brat.
 3. Neexistuje, alebo nie je k nahliadnutiu zmluva, na základe ktorej Iuristico, s.r.o zastupuje obec v spore s ÚVO (občania nemajú možnosť vedieť čo a za koľko Iuristico, s.r.o. robí).
 4. Neexistuje ani predbežný odhad honoráru pre pravého zástupcu Iuristico, s.r.o.
 5. Evidentne sa jedná o konflikt záujmov (právny zástupca obce by mal objektívne informovať Obecne zastupiteľstvo, ale urobil by tak, ak by tým privodil ujmu svojej sestre?)
 6. Pokutu 2500 € by mala platiť obec, a teda občania tejto obce? Alebo by mala byť zosobnená štatutárovi, ktorý urobil chybu?
 7. Súdne trovy, ktorých výška nie je známa, by tiež mali znášať občania obce?
 8. Existuje riziko, že kompetentné orgány rozhodnú o vrátení dotácie (cca 80.000€)