Mafiánske praktiky na obecnom zastupiteľstve

V 12/2019, konkrétne 10.12.2019 sa konalo v zasadačke OcÚ v Dulovej Vsi obecné zastupiteľstvo. Program schôdze pripravila p. starostka v 21 bodoch. Súčasťou programu bolo aj prejednanie miestneho referenda za odvolanie starostky obce. Petičné hárky sme skontrolovali, hlasy prepočítali, navrhli sme referendovú komisiu. Jeden z kolegov poslancov – p. Ivanecký si potreboval vyjasniť, kto každý je členom petičného výboru, preto sme mali diskusiu aj k tejto téme. Postavil do fóra tézu, že členom petičného výboru sú aj p. Spišák a A. Ňachajová. Odpoveďou je, že sme obaja okrem poslancov zároveň občianskymi aktivistami a snažíme sa o dosiahnutie úspešného referenda, avšak nie sme členmi petičného výboru. Ako občianski aktivisti máme právo komunikovať s občanmi, vysvetľovať, objasňovať situáciu pričom forma rozhovoru je z toho pohľadu úplne prirodzená, ani zákon ju neobmedzuje.

Okrem toho dostala pani starostka návrh na vypracovanie VZN k odpadovému hospodárstvu, nakoľko miestne plány boli ministerstvom zrušené a odkazujú na príslušné dokumenty úradu životného prostredia na vyššej úrovni – teda kraja. VZN týkajúce sa odpadového hospodárstva je dôležitý dokument, kde je potrebné podrobne uviesť, ktoré druhy odpadu je akým spôsobom obec schopná likvidovať, kde sú miesta na to určené a pod. Tento bod p. starostka evidovala a termín vypracovania VZN nebol zadaný, nakoľko si príprava ustanovenia vyžaduje potrebný čas.

Celá situácia prebiehala v pokojnom režime. V čase 22:30 opustili zasadačku p. Leško, o pár minút po ňom aj p. Spišák a p. Dzurenda, ktorí už v úvode avizovali svoje časové možnosti do uvedeného času. Po ich odchode sme pokračovali v zasadnutí ďalej, až do istého zvláštneho momentu. Uprostred zasadnutia, bez toho aby mu p. starostka udelila slovo sa ma odrazu pokúsil konfrontovať človek, ktorý bol zúčastnený na zastupiteľstve ako verejnosť. Vzhľadom na to, že som ho nepoznala som sa mu predstavila a o to isté som požiadala aj jeho. Odmietol sa predstaviť, vraj je to jedno, kto je. Nebol to obyvateľ obce Dulova Ves, na prezenčnú listinu sa zapísal menom „Peter Kozma“, ťažko rozšifrovať. Dotyčného dotazujúceho som vyzvala pre identifikáciu mena ešte raz a keď odmietol, rozhodla som sa aj ja opustiť zasadačku. Spoločenská etika jasne hovorí, že je slušné sa predstaviť, obzvlášť ak sa jedná o konfrontáciu iného človeka.

Pán „Kozma“ prišiel na OZ spoločne s ešte jedným pánom. Počas spočítavania hlasov v Petícii strávili obaja páni takmer hodinu v priestore kuchynky spoločne s pani starostkou, čo naznačuje, že sa poznajú, lebo nikto iný v tomto priestore pozvanie nedostal. Nakoľko mi bola konfrontácia cudzím človekom, ktorý sa opakovane 2x odmietol predstaviť veľmi nepríjemná, zvedavosť mi nedala pokúsiť sa zistiť, čo bol zámerom tejto návštevy. Opýtala som sa priamo pani starostky, o koho sa jedná, povedala, že sú to páni, ktorí majú záujem kúpiť pozemky v dedine. OK, len prečo sa odmietajú predstaviť budúcim susedom, to som naozaj nepochopila.

O pár dní neskôr mi náhoda priniesla rozuzlenie.

Nakoľko sa jednalo o OZ, kde sa riešili detaily ohľadne pripravovaného miestneho referenda k odvolaniu starostky si p. starostka pozvala na zasadnutie právnika. Nemala potrebu ho ani predstaviť, dokonca keď si dotyčný pán svojvoľne vzal slovo nemala potrebu ho zastaviť, ako to bežne praktizuje ak vstúpi do diskusie bez dovolenia poslancami napr. p. Rovder, alebo p. Furčák a ďalší. Nevadí, možno to tak má byť, že cudzí človek má u nás v obci väčšie práva ako obyvateľ obce.

Hneď nato prišla ďalšia náhoda, keď som si prezerala faktúry vystavené obecným úradom Dulova Ves. Za službu „vklad do katastra“ si advokátska kancelária účtovala 500 €.

Z uvedenej situácie mi vychádza nasledovné: Advokát sa zúčastnil OZ spolu so svojim koncipientom za účelom právneho poradenstva p. starostke, nakoľko si viditeľne počas rokovania p. starostka menila SMS správy v telefóne práve so spomínaným koncipientom a prečítaním správy momentálne reagovala. Z momentálnej situácie sa vyvinula aj konfrontácia mojej osoby pri téme životného prostredia, kde dotyčný poučoval, čo je povinnosťou poslanca. Za toto „právne poradenstvo“ si fakturoval cca 500 €, vrátane nejakého zápisu do katastra, o ktorom nikto z poslancov nebol informovaný. Neviem, či len mne sa to zdá čudné, ale určite toto nie je štandardný postup pri spolupráci obce s právnikom.

Som osoba otvorená, rada prijímam, ale i predkladám nové nápady a prinášam k nim aj riešenia, snažím sa byť prospešná a vnímať potreby ľudí. Nefakturujem za to obci. Advokát sa naproti tomu neváhal prezentovať v prezenčnej listine iným menom, p. starostka neváhala celú situáciu preniesť na svoje okolie a prispela k tomu, že nasledujúce body programu už neboli doriešené, nakoľko zastupiteľstvo v danom počte nebolo uznášania schopné.

Za svoje „vysoko odborné služby“ si advokát fakturuje 500 € z našich daní.

Záverom môžem konštatovať, že vzhľadom na takýto prístup štatutára neviem v súčasnosti nájsť riešenie pre ďalšiu spoluprácu. Ako jediné riešenie pre zlepšenie situácie v obci vidím úspešné referendum a nové voľby, ktoré dúfam prinesú víťazstvo štatutára, ktorý bude vkladať energiu a svoje znalostí viac do vecí obecných, ako do nízkych intríg podobného charakteru, ako je príklad advokáta.

Alena Ňachajová