MHD

Hromadná doprava je ekologickejšia ako individuálna. Zavedenie MHD do našej obce by zlepšilo komfort hromadného cestovania v porovnaní s SAD.

Ako sa projekt rodil a ako prebieha?

Rok 2016 – Alena Ňachajová avizovala vedeniu obce potrebu zavedenia MHD

05/2018 – Aktívni občania obce apelujú na vedenie, že MHD je potrebná

06/2018 – Lukáš Onofrej pripravil otázky do dotazníkového prieskumu a zaslal vedeniu obce

08/2018 – Vedenie obce pripravilo dotazník. Distribúcia a zber dotazníkov, v IBV Košariská zabezpečoval Lukáš Onofrej, v ostatných častiach obce – vedenie obce

01/2019 – Alena Ňachajová dohodnutie osobného stretnutia v DPMP, za účasti štatutára obce

03/2019 – Lukáš Onofrej a Marián Spišák apelujú na vedenie obce, aby zverejnilo výsledky dotazníka, ktoré pomôžu zastupiteľstvu prijať rozhodnutie

03/2019 – Vedenie obce zverejňuje výsledky dotazníka a zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie o MHD
Od tohto momentu je všetko v rukách štatutára obce.

08/2019 – Vedenie obce oznamuje, že MHD od Septembra 2019 nebude premávať z dôvodu organizačných zmien v DPMP

10/2019 – Vedenie obce oznamuje, že: „Naša žiadosť o zavedenie pravidelnej linky MHD bola predložená na prerokovanie, avšak ku žiadosti sa predstavenstvo DPMP nijako nevyjadrilo. Žiadosť je pripravená na opätovné predloženie predstavenstvu, termín však nepoznáme.“