Nelegálne nakladanie s odpadmi

Ako pani starostka nerieši spaľovanie odpadu a skládky v centre obce.

Podľa zákona o obecnom zriadení je základnou úlohou obce starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov (Zákon č. 369/1990 Zb. § 1 ods. 2). Obec má utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a chrániť životné prostredie (§4 ods. 3. písm. h).

Vo svojom predvolebnom programe na roky 2014 – 2018 pani starostka Ježiková sľubovala riešenie nakladania s odpadmi a likvidáciu čiernych skládok.

Pozrime sa teraz na zlyhania pani starostky v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia. V rokoch 2015 – 2019 totiž v obci dochádzalo a dochádza k spaľovaniu odpadu a nebezpečného odpadu bez adekvátnej reakcie obce. Uprostred obce sa navyše nachádza nelegálne vrakovisko.

V čom je problém? Pri spaľovaní plastov, obalov či domového odpadu dochádza k masívnemu uvoľňovaniu nebezpečných, zdraviu škodlivých a rakovinotvorných látok do ovzdušia. Tieto látky poškodzujú zdravie obyvateľov a obyvateliek obce, najmä zdravie detí, starších a chorých ľudí. Pri spaľovaní vzniká vysoko toxický spad a popolček, ktorý sa ďalej dostáva do pôdy, vody, rastlín a zvierat. Inými slovami pri spaľovaní odpadov sú do ovzdušia vypúšťané rakovinotvorné jedy, ktoré pri vdychovaní poškodzujú nielen pľúca, krv či nervový systém a ostatné orgány. Dym sa navyše usádza v podobe jedovatého popolčeka v okolí, zamoruje ho a škodí ďalej.

Najintenzívnejšie spaľovanie sa dialo a deje priamo uprostred obce, niekoľko desiatok metrov od Obecného úradu a pár metrov od autobusovej zastávky, odkiaľ sa šíril a šíri zápach podobný zápachu pri spaľovaní plastov. Jedovatý dym vypúšťal vlastník nehnuteľnosti v rôznych intervaloch, v lete, v zime, kedykoľvek keď mal nejakú zákazku a potreboval sa zbaviť nebezpečného odpadu či „zakúriť“. Často v trvaní niekoľkých hodín, najmä v zimných mesiacoch. Dym sa šíri až k materskej škôlke.

Na spaľovanie nebezpečného odpadu som pani starostku prvý raz upozornil cca v roku 2015, keď som sa stal majiteľom nehnuteľnosti v centre obce. Medzičasom som v rokoch 2016 až 2017 navštívil menovaného cca 3-krát s prosbou, aby prestal spaľovať plasty a nebezpečný odpad. Pri štvrtej návšteve som zanechal „brigádnikovi“ v jeho dielni k dispozícii oficiálnu sťažnosť, ktorú som 4.8.2017 doručil na Obecný úrad. Sťažnosť obsahovala aj informácie o čiernej skládke na tej istej adrese – nelegálnom vrakovisku uprostred obce.

Obec v zastúpení pani starostkou údajne nebola schopná žiadosť prešetriť, keďže sa k nej menovaný nevyjadril telefonicky ani písomne. Pani starostka po konzultácii s právnikom postúpila sťažnosť na Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR (OR PZ, 27.9.2017). OR PZ ju následne postúpilo na Okresný úrad Prešov, kde bola posunutá (nekompetentnému) odboru starostlivosti o životné prostredie. Tento vykonal kontrolu a zistil, že sa vlastne nič nedeje. Pričom neudelil ani pokutu za zákonom nepovolené spaľovanie pilín ani za nelegálne vrakovisko.

Z konzultácie po mojej sťažnosti na odbore starostlivosti o životné prostredie som sa dozvedel, že údajne nemôžu nič spraviť a že má konať obec. Z konzultácie s políciou som sa dozvedel to isté. Kompetencia obce. S konzultáciou s poslacom obce Župčany opäť – konať má obec. Z konzultácie so starostom Dolných Lovčíc – konať má obec, menovite starosta. V našom prípade pani starostka Ježiková.

Aké je tu zlyhanie pani starostky? Nuž, namiesto aktívneho a profesionálneho prístupu osvojila falošný postoj „obec nemôže nič urobiť„. Takto sa ochrana zdravia a životného prostredia nerobí. Starostka nemá byť poštárkou, ktorá si prehadzuje závažné problémy v obci ako horúci zemiak s nekompetentnými úradmi. Má aktívne konať v mene a pre dobro obyvateľov a obyvateliek obce.

Čo by pani starostka urobila, keby bola kompetentná?

  1. Vykonala by osobnú kontrolu u vlastníka nehnuteľnosti počas spaľovania nebezpečného odpadu – mala na to za tie roky niekoľko desiatok príležitostí. Aj keď počas cigaretových prestávok si to možno nedokázala, či skôr nechcela všimnúť.
  2. Pokúsila by sa dohovoriť menovanému a poučiť ho o nezákonnosti jeho konania – takto sa namiesto nej o poučenie a výzvu pokúsili dve privolané policajné hliadky, neúspešne.
  3. Vypracovala by všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje ochranu ovzdušia a výšku pokút za jeho porušovanie (v súlade so zákonom) – vysvetlila by menovanému, že ak neprestane so spaľovaním nebezpečného odpadu budú nasledovať vysoké pokuty.
  4. Upozornila by na nové VZN a hroziace pokuty rozhlasom, internetom a letákmi v schránkach.
  5. Požiadala by obyvateľov a obyvateľky obce o spoluprácu pri nahlasovaní porušovania VZN.
  6. Udelila by pokuty a pokračovala by v udeľovaní kým by sa menovaný nespamätal.
  7. Začala by riešiť ostatných znečistovateľov a znečisťovateľky ovzdušia v obci.
  8. Riešila by likvidáciu nelegálneho vrakoviska a skládky pri bývalom JRD.

Namiesto toho pani starostka nekoná, tvrdí, že „nemôže nič robiť“. Ako je možné, že napr. starosta obce Dolné Lovčice, Ing. Bartovič môže vykonávať osobné kontroly a udeľovať pokuty až do výšky 4 000 € a je k dispozícii telefonické nahlasovanie spaľovania v ktorúkoľvek hodinu? Žijeme v inom štáte? V inom vesmíre?

Zhrnutie

Úlohou obce je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov a obyvateliek obce a chrániť životné prostredie.

Pani starostka Ježiková sa vo svojom volebnom programe pre roky 2014 – 2018 zaviazala riešiť nakladanie s odpadmi a likvidáciu čiernych skládok. V skutočnosti však akútny problém nelegálneho spaľovania nebezpečného odpadu a nelegálneho vrakoviska uprostred obce 4 roky neriešila a ani nevyriešila. Nevyužila svoje kompetencie, nevložila svoje údajné skúsenosti a nesnažila sa naplniť svoje predvolebné sľuby. Bola schopná len vyzvať podozrivého k vyjadreniu a preposlať sťažnosť ďalej. Neskôr na požiadanie environmentálnej polície len poskytla súčinnosť pri dokumentovaní nelegálneho vrakoviska.

Osvojila si postoj „obec nemôže nič robiť„. Vyzerá to tak, že ani v druhom volebnom období pani starostka nedokáže alebo nechce riešiť ochranu zdravia obyvateľov a obyvateliek obce. Vypúšťanie jedov a rakovinotvorných splodín do ovzdušia a nelegálne vrakovisko pozostávajúce zo 63 vrakov tak ostáva uprostred obce. Dokedy ešte?

Martin Béreš