Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej štruktúry v obci Dulova Ves

Vážení občania!

Váš názor je pre nás dôležitý, preto by sme sa Vás radi opýtali, ako vnímate zodpovednosť za neúspešný projekt „Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej štruktúry v obci Dulova Ves“ (park pri OcÚ).

Kvôli prehľadu krátke zhrnutie vývoja situácie:

  1. V 05/2018 starostka na OZ predložila návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na projekt „Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej štruktúry v obci Dulova Ves“, celkové náklady 185.000 €. Spolufinancovanie obce 5 %. Poslanci OZ návrh starostky neprijali z dôvodu absencie základných podkladov (projektová dokumentácia s rozpočtom, prípadne štúdia s popisom). Následne starostka žiadosť stiahla. Nelogický postup starostky – najprv podať žiadosť a až potom predložiť návrh zastupiteľstvu.
  2. V 06/2018 starostka opätovne na zastupiteľstve navrhla prerokovať podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). OZ upravilo program rokovania a o návrhu nerokovalo. Suma za tak malú plochu (pri OcÚ) bola absolútne neúmerná žiadanej sume.
  3. Nové volebné obdobie – nová nádej pre starostku. Ten istý projekt, tá istá plocha, suma žiadaná z EÚ – 85.776 €!!!
  4. 12/2018 – Snaha o zlepšenie života v obci – poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP (95.000 €, spolufinancovanie 5 %, t.j. 4.748 €).
  5. Výsledok: Dňa 2.7.2019 Ministerstvo vydalo rozhodnutie, ktorým neschválilo žiadosť o NFP. Nie kvôli nedostatku financií, ale kvôli nesplneniu technických podmienok – pre neaktuálnosť strategických dokumentov obce (Územný plán, Plán hosp. a soc. rozvoja), za ktoré zodpovedá štatutár.

Suma márne vynaložených financií obecného rozpočtu – teda z peňazí nás občanov obce je 6.230 €.

Projektová dokumentácia bola „šitá na mieru“ žiadosti o dotáciu. Jej využiteľnosť na obnovu parku z obecných financií je nereálna, napr.: navrhované predražené prvky.

19

Kto a ako by mal za to niesť zodpovednosť?