Parkovisko cintorín a kostol

Obecné zastupiteľstvo (OZ) dňa 21.3.2017 uznesením 29/2017 schválilo realizáciu parkoviska pri cintoríne svojpomocne.

OZ dňa 27.6.2017 skonštatovalo, že nie sú finančné prostriedky. OZ zrušilo uznesenie 29/2017.

Poslanci OZ NIKDY nerokovali o parkovisku pri kostole.

Neexistuje žiadne uznesenie alebo zápisnica z OZ, kde by sa schválilo výberové konanie na výstavbu parkovísk pri kostole a cintoríne.

Napriek tomu sa výberové konanie uskutočnilo, v ktorom boli oslovené nadnárodné stavebné firmy ako: Strabag, Metrostav. Súťaž nakoniec vyhrala firma Cesty Košice, s ktorou už obec v minulosti spolupracovala (rekonštrukcia miestnych komunikácií v starej časti obce v roku 2016).

Stavba bola zrealizovaná bez stavebného povolenia.

Projektový rozpočet bol prekročený o 35 %, o sumu 6700 €.

Nejasnosti, ktoré z realizácie parkovísk vyplývajú:

  • K stavbe neexistuje stavebné povolenie, aj keď to stavebný zákon vyžaduje, štatutár obce na OZ na otázku občana argumentoval, že ide o drobnú stavbu, na ktorú stavebné povolenie netreba, avšak stavby majú viac ako 25 m2.
  • Prečo boli oslovené len veľké nadnárodné firmy a nie aj lokálne, ktoré majú nižšie marže?
  • Prečo výberové konanie bolo realizované bez prerokovania a schválenia OZ a príslušného uznesenia?
  • Prečo sa poslanci o realizácii prác dozvedeli až pri začiatku stavebných prác?