Pošta

Naša obec patrí do poštového obvodu Dulova Ves, Kokošovce, Abranovce a Zlatá Baňa. Poštový obvod má svoju pobočku v Kokošovciach. Poštová služba je týmto pre občanov Dulovej Vsi menej komfortná. Z geografického hľadiska síce dáva umiestnenie pošty pre tento poštový obvod v Kokošovciach logiku, ale z pohľadu spádovej oblasti to logiku pre obyvateľov Dulovej Vsi nemá. Pretože mnoho občanov Dulovej Vsi denne dochádzajú za prácou, vzdelaním a službami do Prešova. Zaoberať sa v súčasnosti myšlienkou zriadenia pobočky pošty v Dulovej Vsi je vzhľadom k právnym predpisom zbytočne (obec by mala mať viac ako 2500 obyvateľov, alebo obec + príslušná spádová oblasť 3500 obyvateľov). Preto je v súčasnosti jediným riešením, ktoré by poštovú službu priblížilo k občanovi, zmena poštového obvodu pre Dulovu Ves.

Projekt „Pošta“ sa vyvíja nasledovne:

06/2018 – Lukáš Onofrej spracoval otázky do dotazníka k MHD, kde poslednou položenou otázkou bola otázka: „Máte záujem o zmenu pošty z Kokošoviec na poštu v Prešove?“

01/2019 – Tomáš Dzurenda začal komunikovať so SLOVENSKOU POŠTOU, a. s., dožadoval sa informácií o podmienkach zriadenia pošty v obci, alebo zmeny poštového obvodu.

03/2019 – Vedenie obce zverejňuje výsledky dotazníka k MHD a pošte. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 72 % respondentov by prijalo zmenu, aby sme nepatrili pod poštu v Kokošovciach, ale pod poštu v Prešove (v čase dotazníkového prieskumu sa uvažovalo s poštou na sídlisku Šváby, príp. SOLIVARIÍ, v súčasnosti existuje tretia možnosť – EPERIA).

03/2019 – SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. vo svojej e-mailovej komunikácii s Tomášom Dzurendom uvádza, že prípadná zmena poštového obvodu by mala dosah na všetkých obyvateľov obce, alebo časti obce. Preto by iniciatíva na zmenu mala prísť zo strany obce. Ďalej odporúča dopracovať uličný systém (oficiálne pomenovať ulice). Obidve zmeny, pomenovanie ulíc a zmenu poštového obvodu odporúča realizovať v rovnakom termíne.

09/2019 – Prebieha prieskum názorov na pomenovanie ulíc v starej časti obce.