Projekt kompostovisko

Rada by som ozrejmila trošku podrobnejšie tému obecného kompostoviska.

Jedná sa o pripravovaný projekt náročný z organizačného, legislatívneho i časového hľadiska. Ako samotný názov projektu naznačuje, jedná sa o veľmi dôležitú tému ovplyvňujúcu všetkých obyvateľov obce Dulova Ves s dopadom na celý región.

Odpadové hospodárstvo je témou dnešných dní. Likvidácia odpadu ovplyvňuje naše zdravie a presahuje do obdobia budúcich generácií.

Separovaný zber je síce zavedený, ale výsledok je doposiaľ ťažko merateľný. Väčšinou sa jedná o odhady. Za pozornosť stojí poznámka, že smetiari vyjadrili názor, aby plastový odpad nebol zbieraný tak často, lebo sú tie zberné nádoby takmer prázdne.

Osobne veľmi prísne separujem odpad, z toho celkovo je na tom najhoršie práve žltá zberná nádoba. Všetko je balené v plaste, ešte aj zelenina. Ostáva len dúfať, že kompetentní pochopia, čoho sa dopúšťajú. Samozrejme týmto opisom niekam smerujem. Z výpovede smetiarov jasne vyplýva, že zberné nádoby na separovaný zber síce máme, ale nie každý ich využíva rovnako. Žiada sa kampaň, osveta s vysvetlením, akým spôsobom sa následne likviduje zmiešaný odpad a aký vplyv to má na naše zdravie.

Okrem toho obec likviduje aj zelený odpad. Nielen obec, ale samozrejme aj občania individuálne. A práve niektorí občania osobne upozornili na potrebu zvážania zeleného odpadu, ktorý samostatne nedokážu zlikvidovať a záhradné kompostéry kapacitne nestačia. Osobne sa angažujem v tejto téme a hľadám možnosti, ako situácii pomôcť.

S Nadáciou Ekopolis som dlhodobo spolupracovala pri hodnotení projektov a práve oni mi doporučili k téme kompostoviska odborníka na kompostovanie a kompostárne z organizácie Priatelia Zeme. Preto sme sa v spolupráci s p. Zacherom (zastupuje združenie Ekotorysa, ktorého členom je aj obec Dulova Ves) rozhodli pozvať p. Moňoka, štatutára organizácie Priatelia Zeme osobne k nám, aby poradil a usmernil, ako optimálne spravovať kompostovisko. Pán Moňok vo svojom čase bezodplatne navštívil viaceré obce združenia, aj našu. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia OcÚ. Stretnutie dopadlo tak, že po polhodinovom čakaní prišla p. starostka s p. Feňušovou a prehlásila, že aj tak nemáme vhodný pozemok, s týmito slovami odišla, čím dala jasne najavo, že ju to nezaujíma a je to pre ňu len príťaž.

Okrem už spomínaných zdravotných dopadov pri náročnej likvidácii zmiešaného odpadu musím spomenúť aj finančný dopad. V súčasnosti sa pripravujú nové usmernenia Ministerstva životného prostredia, ktoré zakomponujú aj likvidáciu zeleného odpadu.

Z avizovaných informácií jednoznačne vyplýva, že zelený odpad už nebude možné likvidovať ako doposiaľ (spaľovaním, hádzaním do potoka), ale bude nutné ho vyvážať. Tieto zvozy budú postupom času naberať na finančnej náročnosti. Je potrebné si uvedomiť, že ak nebudeme aktívne riešiť odpadové hospodárstvo unblock už teraz, neskôr to nedobehneme.

Z uvedených dôvodov som ako predsedníčka Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj dňa 22.7.2019 o 13:00 zvolala stretnutie dotknutých subjektov. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti urbariát, štatutár a pracovníčka družstva Agroplus, niektorí poslanci a zástupcovia komisie pre Výstavbu a reg. rozvoj p. Onofrej. Nikto nemal námietky a momentálne sme v štádiu vyjadrenia sa spoločnosti urbariát k zmluve o prenájme priestoru pre obecné kompostovisko ležiacom v extraviláne obce Dulova Ves. Vzhľadom na to, že sa očakáva výzva z Ministerstva životného prostredia som sa usilovala o prípravu pre potenciálny projekt na kompostáreň, technológiu, ktorá by pomohla spracovávať zelený odpad v omnoho kratšom čase. K tomu je samozrejme potrebná náročná príprava a získanie pozemku. Nakoľko p. starostka na uvedenom projekte nemá záujem participovať, spolupracujem v rámci komisie s p. Onofrejom. Podporu všetkých poslancov som získala na poslednom 7. stretnutí Komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj.

Verím, že sa nám podarí pripraviť obecné kompostovisko, ktoré z hľadiska budúcnosti má veľký význam v ohľade životného prostredia i finančnej náročnosti všetkých daňových poplatníkov.

Alena Ňachajová