Radarové merače rýchlosti

Zrýchľujúce životné tempo a narastajúci počet áut na našich cestách zvyšujú riziko dopravných nehôd. Našou obcou vedie frekventovaná cesta III. triedy. Keďže v obci sa nachádza len 1 priechod pre chodcov (zastávka SAD Vlčie Doly), existuje tu reálne riziko kolízie áut s chodcami. Ľudský život má najvyššiu cenu, ako drobná investícia do meračov, preto elimináciu tohto rizika vnímame ako prioritu.

Ako teda znížiť riziko a ochrániť chodcov v obci?

V rámci komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj sme dospeli k názoru, že ako prevenciu by bolo vhodné zabezpečiť radarové merače rýchlosti. Pre starú časť obce 2 kusy – pri vjazde a výjazde smerom na Kokošovce a tiež pri vjazde a výjazde v časti Vlčie Doly. Uvedomujeme si, že merače majú hlavne preventívno – výchovnú funkciu, reálne žiadnemu vodičovi nezabránia prekročiť povolenú rýchlosť, ale na komisii sme sa zhodli v názore, že ak tie radarové merače zachránia len 1 ľudsky život, alebo zabránia len 1 kolízií, tak to budú dobré investované peniaze. V roku 2020 bude opäť príležitosť požiadať o dotáciu na tento účel. Rozhodli sme sa, že do toho ideme.

Ako sa projekt vyvíjal a aký je aktuálny stav?

10/2018 – Poslanec Marián Spišák podal návrh, aby sa obec začala zaoberať témou radarových meračov rýchlosti a zvýšila by sa bezpečnosť v obci v oblasti dopravy.

02/2019 – Člen komisie pre výstavbu a regionálny rozvoj Lukáš Onofrej požiadal firmy z oboru o cenové ponuky na radarové merače rýchlosti. Zabezpečil 2 cenové ponuky.

02/2019 – Poslankyňa Alena Ňachajová zabezpečila spracovateľa žiadosti, pripravila obsahovú časť popisu projektu, zabezpečila tretiu cenovú ponuku a následne navigovala p. starostku pre odovzdanie potrebných dokladov týkajúcich sa obce k dotácii projektovej firme. Žiadosť o grant bola podaná v stanovenom termíne.

10/2019 – Starostka obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva informuje, že dotáciu sme nezískali.

O dotáciu sa budeme snažiť aj v nasledujúcom roku, jedná sa o pravidelnú výzvu.