Rekonštrukcia ciest v starej časti obce

Miestna komunikácia je pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru, alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území (zdroj wikipédia).

V obci Dulova Ves (pôvodná časť obce) pribudli v roku 2017 nové asfaltové povrchy. Nebolo ich málo, nachádzajú sa v niekoľkých úsekoch obce v rozsahu desiatok metrov. Asfaltovanie ciest je proces náročný z hľadiska finančného, ale i z hľadiska technickej prípravy a následnej realizácie. Pozitívny výsledok ovplyvňujú mnohé faktory. Spomenieme ochotu nájsť finančné zdroje, odhadnúť rozsah prác, predložiť projektovú dokumentáciu, vyriešiť stavebné povolenie, vybrať vhodného dodávateľa, nájsť vhodný termín realizácie.

Dňa 13.6.2016 prebehlo stretnutie poslancov a starostky s technikom spoločnosti Eurovia, kde si spoločne prešli všetky komunikácie v obci, ktoré vyžadovali pokrytie asfaltom, prípadne len opravu. Čas plynul, ale ani na základe spomínaného stretnutia neprejavila p. starostka iniciatívu smerujúcu k uskutočneniu opravy ciest. Ako poslanci sme cítili za zistený stav zodpovednosť, preto sme z vlastnej iniciatívy zvolali obecné zastupiteľstvo.

Dňa 30.6.2016 poslanci OZ doručili na OcÚ žiadosť o zvolanie zastupiteľstva ohľadom asfaltovania ciest v starej časti obce z dôvodu nečinnosti OcÚ. Ponuka spoločnosti Eurovia bola mimo finančných možností obce, plný profil cesty len v jednom úseku (od cintorína po dom p. Leška) bol ohodnotený dodávateľom na cca 100.000 € (podklady na cenu predložila p. starostka). Vzhľadom na náročnosť situácie prevzalo aktivitu na seba niekoľko poslancov osobne. Najprv laicky zamerali a nakreslili všetky dotknuté ulice, čo poslúžilo ako podklad k orientačnej cene diela. Všetky podklady – podrobne rozkreslené a zamerané sme doručili p. starostke s požiadavkou orientačného nacenenia stavby. Reálne nebolo možné asfaltovať širšie ulice ako 3.5 až 4.0 m.

Následne sa dňa 11.7.2016 uskutočnilo OZ (pozri zápisnicu), kde poslanci schválili siedmimi hlasmi „ZA“, aby p. starostka predložila na vypracovanie cenových ponúk na cesty v plnom profile ako navrhovala ona a taktiež na vypracovanie cenových ponúk na cesty podľa zameriania podľa poslancov. Termín na vypracovanie cenových ponúk unblock bol stanovený do konca 08/2016.

Dňa 6.9.2016 sa na OZ poslanci dozvedeli, že jestvuje reálna cenová ponuka podľa zamerania poslancov na čiastku 130.000 €. P. starostka informovala, že finančné možnosti obce na uvedený rok na investičné výdavky predstavujú sumu max. 20.000 €. A podala návrh na realizáciu jednej uličky (v rozsahu kostol – cintorín). Zároveň p. starostka prisľúbila zaslanie cenovej ponuky na uvedenú stavbu.

Na OZ dňa 28.10.2016 p. Furčák deklaroval, že ani k uvedenému dňu nebola doručená cenová ponuka na prerokovanie poslancami. Stretnutie s p. Fedorovou z firmy FEDAN, s.r.o. sa uskutočnilo dňa 3.10.2016, následne, po urgencii p. Spišáka (poslanec OZ) firma s miernym oneskorením cenovú ponuku dodala.

Z doposiaľ neznámych dôvodov túto cenovú ponuku p. starostka poslancom tajila. Pracovníčky OcÚ dokonca mali zakázané otvárať akúkoľvek mailovú korešpondenciu od spoločnosti FEDAN, s.r.o.!

Úsek komunikácie od kostola bol nacenený na sumu 24.000 €, rozpočet poskytoval v danom roku 18.000 €, 6.000 € zjavne chýbalo. Nastala rozprava, padali rôzne návrhy, padol aj návrh urobiť cestu od kostola v smere na cintorín iba po posledný dom, limit bol stále iba 18.000 €. P. starostka poskytla informáciu, že ľudia v tejto uličke asfaltovať cestu aj tak nechcú, lebo prešla osobne domácnosti a pýtala sa ich osobne. Táto informácia nepôsobila veľmi vierohodne (komu vyhovuje štrk), preto sa poslanci rozhodli situáciu preveriť na „tvári miesta“ osobne. Zaradom navštevovali domy a pýtali sa osobne, či majitelia domov naozaj nechcú asfalt pred domom. Dotazovaní obyvatelia boli rozhorčení, odkiaľ máme také informácie a nevychádzali z údivu ani v zmysle, že p. starostka vôbec osobne niekoho osobne navštívila. Takýto prístup stojí za uváženie, názor si vytvorte sami. Kazdý z dotazovaných obyvateľov uličky svedectvo podpísal na hárok klamstvo od p. starostky. V neposlednom rade sa podarilo zistiť aj informáciu o tom, že obec v uvedenom čase disponovala na účte čiastkou 80.000 €, ktoré mala možnosť použiť na preinvestovanie opravy a asfaltovania ciest. Čo na to povedať? Kto by čakal takéto účelové zavádzanie a ešte od p. starostky, ktorú sme si zvolili transparentne vo voľbách?

Tak ubehol rok 2016 a p. starostka stále nedokázala zabezpečiť opravu miestnych komunikácií. Na OZ dňa 10.1.2017 sa opäť otvorila téma rekonštrukcie ciest, kde poslanec p. Furčák vyzval starostku, aby konala, nebola pasívna a nespoliehala sa na výzvy z eurofondov. Navrhol uznesenie, aby vo 02/2017 boli prizvané firmy (aspoň 5) na obhliadku ciest, ktoré si vyžadujú dokončenie. Zadanie bolo stanovené na 5 až 6 cm hrúbku asfaltu v šírke ciest od 3.5 až 4 metre. Za tento návrh hlasovalo sedem poslancov „ZA“ s termínom projektovej dokumentácie do 31.3.2017, verejného obstarávania do 30.4.2017 a realizácie samotnej stavby – rekonštrukcie do 31.7.2017. Dnes už vieme, že to p. starostka nedodržala.

Poslanec p. Furčák navrhol čerpanie bankového úveru, sedem poslancov schválilo a zároveň padol návrh na získanie ponúk od VÚB (do konca 01/2017) a ďalších bánk (do konca 02/2017). Ponuky bánk sa stihli v termíne a na OZ dňa 27.6.2017 poslanci odhlasovali čerpanie úveru na 10 rokov v sume 130.000 €. Vidíte správne. Úlohy OZ dňa 10.1.2017 boli schválené o 6 mesiacov neskôr. Dňa 12.6.2017 p. starostka zadala verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest, bežne to prebehne max. za 2-3 mesiace. Zmena zákona o VO skutočne v danom čase prebehla, avšak jemnou korekciou 2,66 % z celkovej sumy sa dalo predísť celému predĺžovaniu situácie. Výsledok? Cesty mohli byť hotové o cca 3 mesiace skôr a práca mohla byť vykonaná v lepších klimatických podmienkach, čo sa možno odzrkadlí v budúcnosti na ich kvalite (za predpokladu, že ich p. starostka úspešne nezdevastuje prekopmi a ďalšími zásahmi).

Tento príspevok opisuje udalosti v časovom slede od 13.6.2016 a reálne boli cesty asfaltované v zimnom období za poletovania snehových vločiek v termíne od 16.11.2017.

Čo k tomu dodať? Takýmito „míľovými krokmi“ má obec Dulova Ves pod jej súčasným vedením šancu reálne sa posunúť vpred najskôr o 20 rokov.

Z uvedenej situácie jasne vyplýva, že čo pre niekoho môže byť prínosom (obyvatelia), na druhej strane môže byť stratou (vedenie obce). Obyvatelia získali kvalitnejšie podmienky života, p. starostka „stratila“ energiu a čas vybavovaním potrebných podkladov.

Stojí za zváženie všetkých obyvateľov obce Dulova Ves, či sme naozaj ochotní takto pokračovať ďalej, lebo svet sa vyvíja a my sme jeho súčasťou, aspoň  teda väčšina…

Pavol Rovder

(bývalý poslanec OZ Dulova Ves)