Článok

Každá organizácia sa riadi svojimi plánmi. Každý plán má svoje vecne vymedzenie (Čo sa má robiť?), časové vymedzenie (Kedy?) a ekonomické vyčíslenie (Koľko to bude stať?). Rozpočet je teda číselne vyjadrenie plánov. Preto je rozpočet základným plánovacím dokumentom každej organizácie a preto sa mu venuje mimoriadna pozornosť.

Príjmy do rozpočtu obce tvoria najmä tzv. „podielové dane“. Ako to funguje? Štát vyberá daň z príjmov od fyzických osôb (ktorú platí každý z nás). Časť tejto dane rozdelí obciam. V súčasnosti je to približne 300 € na osobu na 1 rok. Teda za 4-člennú domácnosť príde do rozpočtu obce 1200 € za rok. Rozpočet obce preto treba chápať ako naše peniaze – peniaze občanov obce. Nie sú to peniaze starostky obce ani poslancov obecného zastupiteľstva!!!

Občania obce svojím hlasom vo voľbách dali právo starostke navrhnúť rozpočet a poslancom právo schváliť ho. Teda ich splnomocnili k tomu, aby spravovali peniaze nás občanov. V decembri 2019 rozpočet obce nebol schválený. 17.1.2020 bol rozpočet našej obce schválený. Štyria poslanci hlasovali za schválenie (p. Jakubíková, p. Bednár, p. Leško a p. Ivanecký), proti navrhovanému rozpočtu hlasovali p. Dzurenda a p. Spišák. Sú peniaze občanov v našej obci spravované zodpovedne?

MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady kancelárie obecného úradu (mzdy, platy + poistne) boli v roku 2016 na úrovni 68.500 €. O 4 roky neskôr navrhla starostka sumu 129.800 €. Položka vzrástla za 4 roky takmer 2-násobne. Súvisí to s prijatím nových zamestnancov, ale aj s valorizáciou miezd. Faktom je, že ¼ našich peňazí ide na kanceláriu OcÚ. Či je nárast adekvátny posúďte sami.

UŠETRENÉ PENIAZE VS. INVESTÍCIE

V predminulom roku sa nevyčerpal rozpočet a suma 76.000 € sa presunula na ďalšie obdobie. V minulom roku sa tiež nevyčerpali všetky peniaze a takto sa za 2 roky naakumulovalo spolu 130.000 €, ktoré sú (plusová položka) na strane príjmov v rozpočte na rok 2020. Rozumný hospodár by tieto ušetrené peniaze rozumne investoval. Čakali by sme, že sa to prejaví v investíciách a údržbe a že ich suma bude vyššia o spomínaných 130.000 €.  Avšak starostka navrhla rozpočet kde sú investície (kapitálové výdavky) vo výške len 81.210 € a údržba približne 35.000 € (spolu 116.000 €). Je na mieste opýtať sa, čo by robila starostka v roku 2020, ak by táto mimoriadna plusová položka nebola? Chýbalo by jej 13.790 €!!! V roku 2020 by neboli žiadne investície ani opravy a obec by si ešte musela požičať takmer 14.000 €. Ušetrené peniaze neinvestujeme, ale prejeme. Posúďte sami, či sa hospodári s našimi peniazmi zodpovedne.

BUDÚ PENIAZE NA SPLNENIE PREDVOLEBNÝCH SĽUBOV?

Zaujímavá je aj výška plánovaných investícií (kapitalové výdavky) na ďalšie roky. Starostka navrhla na rok 2021 investície 6.000 € a na rok 2022 sumu 26.000 €. V rozpočtoch uvažuje, že sa nezmenia ani mzdové náklady, ani energie a pohonné hmoty, čo nie je pravdou (každým rokom rastú). Teda reálne na investície bude ešte menej peňazí. Preto je na mieste otázka, za čo chce realizovať svoj predvolebný program? (ktorého hrubý odhad je 300.000 €)

16.000 € = FORMÁLNA CHYBA

Na obecnom zastupiteľstve pred schvaľovaním rozpočtu upozornil občan, že starostka obce predložila chybný rozpočet. V agregovanom rozpočte bola položka s označením 610 vo výške 80.000 €. Tá istá položka (označená ako 610) v podrobnejšom členení na druhej strane rozpočtu bola vo výške 96.000 €. Chybu v rozpočte vo výške 16.000 € označila starostka za „len formálnu chybu“. Ohradila sa, že súčet položiek aj tak sedí. Občania, sú to Vaše peniaze, skúste spočítať, či ten súčet ozaj sedí. Nesedí!

PODVOD NA VŠETKÝCH

Pri schvaľovaní rozpočtu je najdôležitejšie to, do akej miery bude štatutár obce rozpočtom viazaný. Všeobecne platia dve pravidlá:

  1. Čím väčšia obec, tým väčší rozpočet.
  2. Čím väčší rozpočet, tým menší „manévrovací priestor“ zvyknú nechať poslanci štatutárovi.

Ako obmedziť štatutárovi jeho manévrovací priestor pri nakladaní s peniazmi občanov?

Jednoducho. Spracuje sa čo najpodrobnejší položkový rozpočet a tento poslanci schvália. V Dulovej Vsi sa poslanci rozpočtom zaoberali na pracovnom stretnutí, kde sa bavili až o položkách a podpoložkách. Výsledkom bol na schválenie predložený podrobne členený rozpočet spracovaný na 4 x A4 (veľmi zaujímavé bolo, že starostka si na pracovnom stretnutí nepriala prítomnosť člena komisie pre výstavbu a rozvoj, ktorý niekoľkokrát zdôraznil, že stretnutie by malo byť verejné, pretože témou boli peniaze občanov, neskôr na zastupiteľstve tento občan upozornil na chybu v rozpočte 16.000 €).

Rozpočet sa schvaľuje uznesením obecného zastupiteľstva. Aby bol podrobný rozpočet pre štatutára záväzný, znenie uznesenia musí jasne hovoriť o tom, aký podrobný rozpočet sa schvaľuje. V Dulovej Vsi sa síce starostka s poslancami bavila až o drobných položkách, ale navrhla uznesenie, ktorým bol schválený rozpočet na úrovni najväčších položiek (hlavných kategórií). Poslanci, zrejme nevedomky, dali starostke obce najväčší možný manévrovací priestor k narábaniu s peniazmi občanov. Tu treba podotknúť, že pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom obce, machinácii pri verejnom obstarávaní, atď. sa v súčasnej dobe vedie trestne stíhanie.

AKO BY SA TO SPRÁVNE MALO ROBIŤ

  • Rozpočet predložený na schvaľovanie by mal byť spracovaný precízne, bez chýb.
  • Nevylučovať občanov z jeho prípravy.
  • Na investície a rekonštrukcie by malo byť vyčlenených maximum prostriedkov v zmysle dlhodobého plánu.
  • Manévrovací priestor pre štatutára by nemal byť príliš veľký (aby nedošlo k zneužitiu dôvery), ale ani príliš malý (aby sa predišlo prílišnej byrokracii – časté rozpočtové opatrenia).
  • Rozpočet by mal byť schválený tak, aby boli pre štatutára záväzne aj drobné položky. Tak, ako to navrhol poslanec Spišák – bolo prijaté uznesenie, že budúcoročný rozpočet bude spracovaný čo najpodrobnejšie, teda aby občan videl, kde presne idú jeho peniaze.

Lukáš Onofrej